ราคากลาง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ CSR ในรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่"

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1950000
ราคากลาง: 
1,000,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพการ
1,000,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพการ
1,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 6, 2558