ราคากลาง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและไมดครโฟนสำหรับห้องประชุม

วันที่ประกาศ: 
07/09/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
407,500.00 บาท