ราคากลางรถยนต์โดยสารปลดระวาง คันหมายเลข 4-4072

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
78880
ราคากลาง: 
78,880.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายสมพร เลิศสินเกรียงไกร
30,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายสมพร เลิศสินเกรียงไกร
30,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 20, 2560