รถ 191 เที่ยวสุดท้ายไม่รอผู้โดยสาร ระยะ 5 เมตรก่อนถึงรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21 มกราคม 22:40 สาย 191 ป้ายต้นทางเฟลตคลองจั่น เที่ยว สุดท้าย จอดรอแต่วิ่งใกล้ถึงรถมาก อยู่หลังรถไม่ถึง 5 เมตร เห็นจากกระข้าง แต่เร่งเครื่องออก ไม่รับ ไม่มองด้วย เที่ยวสุดท้ายด้วย ยังไม่แจ้งพนักงานด้วย ให้มองซ้าย ขวา ก่อนนะครับ เสียทั้งเวลาเดิน ทางเปลี่ยว บริการไม่ดีก็ให้เอกชนเข้ามาบริหาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ