รถเมล์ดีเลน์ค่อนข้างนานมากพอสมควร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรถประจำทางให้มากกว่านี้เพราะรถเมล์ดีเลย์ค่อนข้างใช้ระบะเวลานานมากกว่าจะเดินทางไปมาถึง 1 คัน ใช้ระยะเงลา 2-3 ชม. หรือมากกว่านั้น ทำให้ผู้โดยสารรอเป็นจำนวนมาก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งความเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอบคุณที่แนะนำบริการ