รถเข้าพุทธมณทลสายสอง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอรถเมล์เเอร์สาย 79 วนเข้าพุทธมณทลสายสอง-เพชรเกษม วนรถกลับจุดวนเดิม เพื่อรับส่งผู้โดยสารด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ