รถสาย 138 ขาดระยะนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเปลี่ยนนายท่าสาย 138 ได้แล้ว รถขาดระยะ ปล่อจะให้พนักงานลงกะกันเร็วมากโดยเฉพาะเย็นวันศุกร์ ปัญหาเดิมๆแก้ไขไม่เคยได้ ควรสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการ