ยกเลิก ว่าจ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 39 คัน ของเขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิก เนื่องจากบริษัทเสนอราคาสูงกว่าราคาที่องค์การเคยว่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 182.56 บาท เห็นควรดำเนินการใหม่
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 22, 2560