ยกเลิก ประกาศโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
20/06/2562