ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 4 รายการ งบลงทุนปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
319000
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2559 - 25/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/08/2559 - 25/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/08/2559
ราคากลาง: 
316,891.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้ารับฟังการพิจารณาเพียงรายเดียว คือบริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด และจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่าหนังสือแต่งตั้ง/รับรองตัวแทน ไม่เป็นไปตามประกาศองค์การ จึงยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559