ยกเลิก ประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บางพลีบริเวณการเคหะบางพลี เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ธันวาคม 20, 2559