ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/2562 ลว. 30 ส.ค. 62
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
04/09/2562