ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 สำนักพัฒนาบุคลากร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดบวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
550000
ราคากลาง: 
358,800.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางปิดไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 21, 2559