ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่ง พขร. ขดร.1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
มีข้อกำจัดในเรื่องต่าง ๆ และมีความเสี่ยง ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ จึงให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ข้อ 6.5 และข้อ 9.5
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 26, 2560