ประกาศ ยกเลิก จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
1689050
ราคากลาง: 
1,689,050.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
30/09/2562