ประกาศ ขายรถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซากไม่มีทะเบียน โดยวิธีทอดตลาด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
02/11/2558 - 23/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
24/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/11/2558
ราคากลาง: 
0.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิการขายทอดตลาด เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
ยกเลิกการขายทอดตลาด
0.00
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
ยกเลิกการขายทอดตลาด
0.00
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤศจิกายน 2, 2558