ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
15/07/2558 - 29/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
15/07/2558 - 29/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/08/2558
ราคากลาง: 
233,565.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 14, 2558