ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ Line Printer

วันที่ประกาศ: 
16/10/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
1,487,300.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: