ประกาศราคากลาง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ขสมก. 1 - 02 ใบทำงาน พขร. จำนวน 17,000 เล่ม

วันที่ประกาศ: 
07/10/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
491,130.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: