ประกาศราคากลาง การขายรถโดยสารปลดระวางเป็นซากไม่มีทะเบียน จำนวน 550 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
-
ราคากลาง: 
32,062,170.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
นายนริทร์ นรินทร์สุขสันติ
18,555,500.00
เสนอราคา กลุ่มที่ 1
นายศรีชาติ อรุณแสง
4,900,000.00
เสนอราคา กลุ่มที่ 2
หจก.เพชรสมุทร(1970)
4,050,000.00
เสนอราคา กลุ่มที่ 2
นายศรีชาติ อรุณแสง
8,700,000.00
เสนอราคา กลุ่มที่ 3
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
นายนริทร์ นรินทร์สุขสันติ
18,555,500.00
กลุ่มที่ 1
นายศรีชาติ อรุณแสง
4,900,000.00
กลุ่มที่ 2
นายศรีชาติ อรุณแสง
8,700,000.00
กลุ่มที่ 3
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 10, 2560