ประกาศยกเลิก ประกวดราคาผ้าตัดเตรื่องแบบพนักงานประจำปี 2559

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
9371505
วันที่รับเอกสาร: 
20/10/2559 - 26/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/11/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/11/2559
ราคากลาง: 
3,745,060.00
หมายเหตุ: 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจำปี 2559 เนื่องจาก ไม่มีบริษัทใดมายื่นเอกสาร
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2559