ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง งบลงทุนปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
290000
วันที่รับเอกสาร: 
15/07/2559 - 02/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
15/07/2559 - 02/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/08/2559
ราคากลาง: 
265,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา
บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด
บริษัท บิล เค้าเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมายเหตุ
บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด
เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะที่องค์การกำหนด
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 15, 2559