ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
9,000,000.00 ล้านบาท
ราคากลาง: 
8,982,436.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
8,959,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 8, 2557