ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )

เลขที่ประกาศ: 
H-62-1-PA-0029
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
น้ำดื่ม ดีวอยด์
ราคา: 
9,240.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
น้ำดื่ม ดีวอยด์
ราคา: 
9,240.00
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562