ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย
2,350.79
บริษัท วรรณกิจไพศาล จำกัด
2,603.31
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านที.อาร์.พี.ซัพพลาย
2,350.79
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 8, 2561