ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จำกัด
128,614.00
บริษัท เบญ.กรุ๊ปแอคเซสโซรี่ จำกัด
104,057.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ปแอคเซสโซรี่ จำกัด
104,057.50
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 5, 2561