ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
4891800
ราคากลาง: 
4,891,800.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
ราคา: 
4,891,800.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอดคูเคชั่น แอนด์ อีควิป เม้นท์ จำกัด
ราคา: 
5,638,900.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้านแอลโคพลัส
ราคา: 
5,519,489.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
ราคา: 
4,817,400.00
วันที่ประกาศ: 
26/03/2562