ประกาศประกวดราคาว่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
3906890.40
วันที่รับเอกสาร: 
21/06/2565 - 30/06/2565
วันที่ยื่นซอง: 
01/07/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/07/2565
ราคากลาง: 
3,906,890.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 21, 2565