ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือน และบัตรเดือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2090994
วันที่รับเอกสาร: 
04/04/2561 - 18/04/2561
วันที่ยื่นซอง: 
19/04/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/04/2561
ราคากลาง: 
2,090,994.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 4, 2561