ประกาศประกวดราคาการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2564 - 23/08/2564
วันที่ยื่นซอง: 
24/08/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/08/2564
ราคากลาง: 
1,086,946.50
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 11, 2564