ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
25/11/2564 - 17/12/2564
วันที่ยื่นซอง: 
20/12/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/12/2564
ราคากลาง: 
25,430.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 25, 2564