ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
08/06/2563 - 26/06/2563
วันที่ยื่นซอง: 
29/06/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/06/2563
ราคากลาง: 
5,545.68
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 8, 2563