ประกวดราคา เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์(e-Ticket) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
1786590000
วันที่รับเอกสาร: 
07/02/2560 - 16/02/2560
วันที่ยื่นซอง: 
06/03/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/04/2560
ราคากลาง: 
1,786,590,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)
1,665,000,000.00
กิจการค้าร่วม SETIN โดย บริษัท ฟอร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1,675,300,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)
1,665,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 7, 2560