ประกวดราคาโครงการเช่ารถใช้งานสำนักงาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
38,869,200
วันที่รับเอกสาร: 
30/10/2557 - 03/11/2557
วันที่ยื่นซอง: 
07/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/11/2557
ราคากลาง: 
7,773,840.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 30, 2557