ประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
49010400
วันที่รับเอกสาร: 
30/04/2561 - 18/05/2561
วันที่ยื่นซอง: 
21/05/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/05/2561
ราคากลาง: 
49,010,400.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 30, 2561