ประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
33064200
วันที่รับเอกสาร: 
25/09/2562 - 17/10/2562
วันที่ยื่นซอง: 
18/10/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/10/2562
ราคากลาง: 
33,064,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 25, 2562