ประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 120,000 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
980000
วันที่รับเอกสาร: 
01/12/2559 - 14/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
27/12/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/12/2559
ราคากลาง: 
963,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.อรุณการพิมพ์
744,720.00
บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
802,500.00
บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด
770,400.00
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
789,660.00
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
930,900.00
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
939,888.00
หจก.อุดมศึกษา
642,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.อุดมศึกษา
642,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2559