ประกวดราคาว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
927562
วันที่รับเอกสาร: 
27/05/2562 - 06/06/2562
วันที่ยื่นซอง: 
07/06/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/06/2562
ราคากลาง: 
927,562.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 27, 2562