ประกวดราคาซื้อ Software Antivirus 950 License พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
665000
วันที่รับเอกสาร: 
25/06/2563 - 08/07/2563
วันที่ยื่นซอง: 
09/07/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/07/2563
ราคากลาง: 
665,000.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 25, 2563