ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2564

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4806131
วันที่รับเอกสาร: 
22/10/2563 - 03/11/2563
วันที่ยื่นซอง: 
04/11/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/11/2563
ราคากลาง: 
4,806,131.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2563