ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1169510
วันที่รับเอกสาร: 
23/07/2561 - 03/08/2561
วันที่ยื่นซอง: 
06/08/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/08/2561
ราคากลาง: 
1,169,509.57
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 23, 2561