ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1800000
วันที่รับเอกสาร: 
30/03/2563 - 09/04/2563
วันที่ยื่นซอง: 
10/04/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/04/2563
ราคากลาง: 
1,099,104.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 30, 2563