ซ่อมแซมปรับปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4

วันที่ประกาศ: 
25/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
5,086,028.86 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: