ซื้อโทรศัพท์ตูืสาขา 15 คู่สายนอก 250 คุ่สาย และเครื่องแบบ IP Phone 50 ชุด พร้อมติดตั้ง

วันที่ประกาศ: 
13/02/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
3,402,600.00 บาท