ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
736000
วันที่รับเอกสาร: 
17/06/2558 - 01/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
17/06/2558 - 01/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/07/2558
ราคากลาง: 
486,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 17, 2558