ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝบร.(เดิม) และห้องบริหารการเงิน ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ.2

เลขที่ประกาศ: 
กจซ.217/2565
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
294740.06
ราคากลาง: 
294,740.06
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
294,740.06
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
321,548.91
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ทรัพย์ศิญะ
ราคา: 
322,731.26
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
294,740.06
วันที่ประกาศ: 
26/09/2566