ชื่นชมพนักงาน รถเมล์สาย 73

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม Service Mind ในการให้บริการของพนักงานขื่อคุณสุกัญญา สาย 73

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ