ชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บสาย 60

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถและเก็บเงินสาย 60 พนักงานขับรถชื่อ นายนักครินทร์ ม่วงพาและพนักงานเก็บเงิน ไม่ทราบชื่อ ประจำรถสาย 60 เลขทะเบียนรถ 16-2301หมายเลขข้างรถ 2-70197 ดูแลและให้คำแนะนำผู้โดยสารทุกคนดีมาก มารยาทดี พูดจาไพเราะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.