ชมเชยเรื่องการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชย พขร. สาย 511 ชื่อ นายช้วน อยู่สวัสดิ์ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง(รถยนต์คันอื่น และคนเดินข้ามถนน) คอยบอกเมื่อถึงป้าย และให้ผดส.ตรวจสอบสิ่งของก่อนลงจากรถทุกครั้ง

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบ บันทึกประวัตืและติดประกาศชมเชย เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานปฏบติงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.