จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ61/2566 ลว.13 ก.ย.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
804000
ราคากลาง: 
801,900.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
801,900.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
765,450.00
วันที่ประกาศ: 
14/09/2566